Willkommen! - Welcome! - እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም

እንተድኣ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ከም ስደተኛ ውሳኔ ወሲኑልካ እሞ ተቀቢሎምኻ ኮይኖም እዚ ዝስዕብ ምሉእ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል
ኣብዚ ሃገር ምስ ሕበረተሰብ ጀርመን ክትመሳሰል ዝወሃብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝምልከት ኣብዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክትሳተፍ ምእንቲ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ይኹን ወይ ውን ናይ ወጻእተኛታት ቤት ጽሕፈት ከም ዝፈቀደልካ መረጋገጺ፥፥ ኣሎካ ዶ ?
እወ
ኣብ ንስኻ ዝመረጽካዮ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ተምዝገብ ከም ዝተምዝገብካ ዘረጋግጽ ምስክር ወረቀት መሰነይታ ድማ ንጆብ ሰንተር ኣቅርበሎም፥፥
ከመይ ገረ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ይረክብ ?
ዝርዝር ኣስማት ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርትታት
ኣይኮነን
መጀመርታ ናብ ናይ መንእሰያት ጆብ ሰንተር ከድካ ተወከስ ብድሕሪኡ ካብኦም ኣብዚ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር ከብቅዓካ ዝኽእል መረጋገጺ ክወሃበካ እዩ፥፥
ኣብ ወጽኢ ሃገር ዝተመሃርካዮ ደረጃ ትምህርቲ ማለት ዝወዳእካዮ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ፥ እንተድኣ ኣሎካ፥
መጀምርታ ክተተርጒሞ ይግባእ ብድሕሪኡ ድማ ተቀባልነት ክትረክብ ትኽእል ስለዚ ናብቲ ናይ ጆብ ሰንተር ሓልፊኻ ሓብሮ ፥፥
ቤት ትምህርቲ, ናይ ሞያ ትምህርቲ, ስራሕ, ተወሳኺ ስልጠና, ወይ ውን ትምህርትኻ ክትውድእ ምእንቲ ምስቲ ናትካ ናይ ጆብ ሰንተር ሰራሕተኛ ተዘራረብ፥፥

 

ገንዘብ, ናይ ገዛ ክራይ ገንዘብ , ገንዘብ ናይ ኣቅሑት
ምስቶም ናይ ክፍሊ ሕሳብ ተዘራረብ
ዝኽፈተሉ ሰዓታት
ሰኑይን ሓሙስን
ካብ ሰዓት 8:00 ክሳብ ሰዓት 11:00 እዩ

 

Jugendjobcenter Frankfurt

Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
069 21713493

Opening hours:
Monday to Friday, 8:00 a.m. - 11:00 a.m.
Monday and Thursday, 1:00 p.m. – 3:30 p.m.


Willkommen
Welcome
مرحباً بك

Keyviual Jobcenter Frankfurt